اسکوتیا

ابزار اسکوتیا جهت استفاده در کنار دیوار کوب به طور مثال کنج های دیوار و بین سقف و دیوار به عنوان یک ابزار طرح دار جدا کننده مورد استفاده قرار میگیرد که معمولا یا از رنگ های متضاد و یا رنگهائی متناسب با رنگ دیوارکوب استفاده می گردد.